Adatkezelési Tájékoztató

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A PeBOIS s.r.o. (Olomoucká 29, 746 01  Opava) 2018. szeptember 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, vendégként való rendelés során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
  A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a PeBOIS s.r.o. (Olomoucká 29, 746 01  Opava jogosult.
  A PeBOIS s.r.o. -nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A PeBOIS s.r.o. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.
 2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A PeBOIS s.r.o. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.
A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a PeBOIS s.r.o. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a PeBOIS s.r.o. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.
Amennyiben a szállítási adatokat hozzárendeli regisztrációház, a szállítási adatok rendelés teljesítését követő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.
Amennyiben a számlázási adatokat hozzárendeli regisztrációház, a számlázási adatoknak a webes felületen a számla kiállítását követő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása

 1. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait
• a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a shoptet Shoptet s.r.o. Dvořeckého 628/8 169 00 Praha 6

A rendelés során megadott személyes adatokat a PeBOIS s.r.o. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A szállítási adatok a PeBOIS s.r.o. a megrendelt termék kiszállítását követő 60 napon belül automatikusan törli.
Rendelés esetén a PeBOIS s.r.o. a szállítási adatokat, illetve az e-mail címét a megrendelt termék kiszállítását követő 60 napon belül automatikusan törli.

A PeBOIS s.r.o. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A PeBOIS s.r.o. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a PeBOIS s.r.o. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a PeBOIS s.r.o.-től arra vonatkozóan, hogy a PeBOIS s.r.o. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a PeBOIS s.r.o. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására 3 vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
A PeBOIS s.r.o. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a PeBOIS s.r.o.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog
A PeBOIS s.r.o. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a PeBOIS s.r.o. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a PeBOIS s.r.o.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a PeBOIS s.r.o. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A PeBOIS s.r.o. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a PeBOIS s.r.o.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a PeBOIS s.r.o.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a PeBOIS s.r.o. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a PeBOIS s.r.o.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a PeBOIS s.r.o. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a PeBOIS s.r.o.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A PeBOIS s.r.o. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a PeBOIS s.r.o. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A PeBOIS s.r.o. nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a PeBOIS s.r.o. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: jan.charvat@bois.cz

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.